Siebplatten und Sperrholz

Pitch-Pine Sperrholz EN 636-2S

mm       Format mm    
20   BFU-100-verleimt   1250 x 2500    
21   BFU-100-verleimt   1250 x 2500    
24   BFU-100-verleimt   1250 x 2500    

Chin. Sieb/Film Platte WBP EN636-2G

mm       Format mm   Zusatz
9   WBP-verleimt   1250 x 2500    
12   WBP-verleimt   1250 x 2500    
15   WBP-verleimt   1250 x 2500    
18   WBP-verleimt   1250 x 2500   Film/Film
21   WBP-verleimt   1250 x 2500   Film/Film
24   WBP-verleimt   1250 x 2500    

Europ. Birke- Sieb/Film Platte EN636-3

mm       Format mm   Format mm
12   BFU-100-verleimt   1250 X 2500    
15   BFU-100-verleimt   1250 X 2500   1500 X 3000
18   BFU-100-verleimt   1250 X 2500   1500 X 3000
21   BFU-100-verleimt   1250 X 2500   1500 X 3000
24   BFU-100-verleimt   1250 X 2500   1500 X 3000